Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

KVK nummer Green-R Klimaatbeheersing BV: 82762112

BTW nummer Green-R Klimaatbeheersing: NL862594790B01

ALGEMENE VOORWAARDEN
Van Green-R klimaatbeheersing gevestigd Bijlestaal 46 F 1721PW Broek op Langedijk – regio Alkmaar

1.Toepassing

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de
onderneming Green-R klimaatbeheersing, verder te noemen:
“Green-R klimaatbeheersing”, evenals op alle door Green-R
klimaatbeheersing te sluiten overeenkomsten en daaruit
voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en
diensten daaronder begrepen, met volledige uitsluiting van de
algemene (inkoop)voorwaarden van de wederpartij.

2. Het tot standkomen van een overeenkomst, zoals in artikel 3 van
deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden
door de wederpartij zijn aanvaard.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk
schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan
alleen voor de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze
van toepassing zijn.

4. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van
deze voorwaarden, of de onderdelen daar van, die onredelijk
bezwarend zijn voor de wederpartij omdat ze voorkomen op de lijst
als bedoeld in artikel 6: 236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen
van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige
bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van
toepassing en van kracht, waarbij de strijdige, niet rechtsgeldige
bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel
mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de
oorspronkelijke bepaling.

2. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is vermeld.

2. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en
door de wederpartij wordt aanvaard, heeft Green-R
klimaatbeheersing het recht het aanbod binnen 7 dagen na ontvangst
van de aanvaarding te herroepen.

3. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn,
tenzij deze door Green-R klimaatbeheersing naderhand schriftelijk
zijn bevestigd.

4.a. Alle door Green-R klimaatbeheersing verstrekte opgaven van
technische specificaties, formaten, afmetingen, aantallen, kwaliteit,
capaciteit (berekeningen), tarieven, modellen en materialen worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege Green-R klimaatbeheersing voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen. Deze opgavenzijn daardoor niet bindend.

4.b. Voor het aansluiten van apparaten, regelingen, appendages, enzovoort op aanwezige bronnen: zoals warmwaternet, stadsverwarming, blokverwarming, waterzijdige aanvoer anderzijds,en of vergelijkbare voorzieningen. Kan Green-R klimaatbeheersing nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor een tekortkoming aan vermogen of capaciteit, als blijkt dat dit een gevolg is van onvoldoende aanlevering uit bovengenoemde bronnen. Eventuele aanpassingen die nodig zijn om de betreffende apparaten te laten functioneren, zijn nimmer voor rekening van Green-R klimaatbeheersing.

5. Alle aanbiedingen en offertes zijn uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde wederpartij en dienen als vertrouwelijk te worden
bestempeld. Gebruik door derden, openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking is niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Green-R klimaatbeheersing
toegestaan.

3. Overeenkomsten
1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand door de schriftelijke
bevestiging en aanvaarding door Green-R klimaatbeheersing.
2. De tekst van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel
omschreven, is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.
3. Wordt tegen de tekst en inhoud van een bevestiging, zoals in lid 1
van dit artikel omschreven, binnen 3 dagen na ontvangst niet door
de wederpartij geprotesteerd, dan bindt deze de wederpartij.
Wijziging van een overeenkomt zonder schriftelijke instemming van
Green-R klimaatbeheersing is niet mogelijk.
4. Mocht de overeenkomst namens de wederpartij worden gesloten
door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de wederpartij
deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan
deze voorwaarden is gebonden al ware hij zelf wederpartij.
5. Green-R klimaatbeheersing is gerechtigd om ter uitvoering van de
overeenkomst derden in te schakelen.
6. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Green-R
klimaatbeheersing is het de wederpartij verboden rechten of
plichten uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te
dragen.
7. Annulering van de overeenkomst door de wederpartij is slechts
mogelijk wanneer Green-R klimaatbeheersing daarmee schriftelijk
instemt. In dat geval is de wederpartij een minimale
schadeloosstelling verschuldigd van 25% van het door Green-R
klimaatbeheersing als gevolg van de overeenkomst in rekening te
brengen bedrag inclusief omzetbelasting, onverminderd het
recht van Green-R klimaatbeheersing op volledige schadevergoeding
dan wel het recht om nakoming te vorderen. Alsdan is de
wederpartij bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor
de gevolgen van de annulering en vrijwaart zij Green-R
klimaatbeheersing terzake.
8. Indien met de wederpartij meerdere (rechts)personen worden
bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming
van de overeenkomst.
9. Green-R klimaatbeheersing is bevoegd om een verzoek tot het
aangaan van een overeenkomst om haar moverende redenen geheel
of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende
overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder
meer worden ingeroepen vanwege technische bezwaren en weigering van
(vooruit)betaling.
10. De wederpartij kan zich niet op een overeenkomst beroepen,
indien voor of bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de
door de wederpartij verstrekte gegevens van formaten, afmetingen
en aantallen niet juist of onvolledig zijn. Green-R klimaatbeheersing
behoudt zich alsdan het recht voor de overeenkomst niet dan wel
niet verder uit te voeren. In dat geval kan Green-R
klimaatbeheersing nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van
schade van de wederpartij, onverminderd het recht en de
mogelijkheid van Green-R klimaatbeheersing om ten opzichte van de
wederpartij wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van
schade dan wel de overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een
hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de wederpartij
dan verplicht is.

4. Levering en eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt transport tot levering
door Green-R klimaatbeheersing voor rekening en risico van de
wederpartij.
2. Green-R klimaatbeheersing is nimmer aansprakelijk voor schade,
van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het
transport tot levering.
3. Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als
een fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is
overeengekomen. Het enkel verstrijken van een leveringstermijn
levert geen verzuim aan de kant van Green-R klimaatbeheersing op.
4. Bij niet tijdige levering dient Green-R klimaatbeheersing eerst
schriftelijk door de wederpartij in gebreke te worden gesteld,
waarbij Green-R klimaatbeheersing een redelijke termijn tot
nakoming dient te worden gegeven, welke termijn nooit korter kan
zijn dan 28 dagen. Green-R klimaatbeheersing kan binnen deze
termijn nimmer schadeplichtig en in verzuim zijn.
5. Green-R klimaatbeheersing heeft het recht om een overeenkomst
in deelleveringen na te komen. Bij levering in gedeelten dient iedere
levering als een afzonderlijke transactie te worden beschouwd.
6. Behoudens het in lid 7 van dit artikel bepaalde gaan de eigendom
en het risico van de door Green-R klimaatbeheersing krachtens een
overeenkomst aan de wederpartij te leveren goederen over bij de
aflevering.
7. Zolang de wederpartij nog niet de in het kader van de
overeenkomst verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan of
daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Green-R
klimaatbeheersing zich de eigendom van de geleverde goederen
voor. In dat geval gaat de eigendom eerst op de wederpartij over
zodra de wederpartij aan al haar verplichtingen ten opzichte van
Green-R klimaatbeheersing heeft voldaan. Tot aan dat moment is de
wederpartij niet bevoegd en gerechtigd om de onder
eigendomsvoorbehoud verkochte goederen te vervreemden, te
bezwaren en de feitelijke macht over deze goederen geheel of
gedeeltelijk aan derden uit handen te geven.
8. Wanneer Green-R klimaatbeheersing in het kader van het haar
toekomend eigendomsvoorbehoud voornemens is om onder
eigendomsvoorbehoud verkochte goederen weer in bezit te nemen,
is de wederpartij verplicht en gehouden om daaraan volledige
medewerking te verlenen.
9. Green-R klimaatbeheersing is gerechtigd en bevoegd, wanneer er
gerede twijfel bij haar bestaat over de betalingscapaciteit van de
wederpartij, om haar verplichtingen uit de met de wederpartij
gesloten overeenkomst, levering en aflevering daaronder begrepen,
onverwijld tijdelijk in te trekken en op te schorten, totdat de
wederpartij integraal aan haar openstaande financiële verplichtingen
heeft voldaan dan wel genoegzame vervangende zekerheid heeft
gesteld. In dat geval is de wederpartij gehouden om de schade die
Green-R klimaatbeheersing dientengevolge lijdt te vergoeden.
10. Indien om enige reden de wederpartij niet tot afname en
levering in staat is op de overeengekomen datum en tijdstip is
Green-R klimaatbeheersing gerechtigd om de opslagkosten die
Green-R klimaatbeheersing dientengevolge moet maken volledig bij
de wederpartij als schade in rekening te brengen.
11. Waar in deze voorwaarden van levering of aflevering wordt
gesproken dient daaronder in het voorkomende geval begrepen te
worden de levering van goederen, diensten of prestaties.

5. Reclame
1. De wederpartij is verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de
overeenkomst, de levering van goederen en diensten daaronder
begrepen, de door Green-R klimaatbeheersing geleverde prestaties
en goederen grondig te inspecteren op gebreken en fouten en bij
aanwezigheid daarvan Green-R klimaatbeheersing onmiddellijk doch
uiterlijk binnen 2 dagen na dag van levering en uitvoering schriftelijk
op de hoogte te brengen.
2. Indien de wederpartij niet binnen 3 dagen na de dag van de
levering en uitvoering Green-R klimaatbeheersing wijst op de
gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt,
dan wordt de wederpartij geacht met de staat waarin de prestaties
en goederen voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het
recht op reclame.
3. De wederpartij is gehouden de klachten nauwkeurig te
specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.
4. Green-R klimaatbeheersing dient onmiddellijk in staat te worden
gesteld ingediende reclames te controleren. Indien reclame naar het
oordeel van Green-R klimaatbeheersing juist is, zal Green-R
klimaatbeheersing de keuze hebben hetzij een billijke
schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag van de
geleverde prestatie of het geleverde goed toe te kennen, hetzij het
geleverde, indien en voor zover mogelijk, kosteloos te vervangen na
teruglevering van het aanvankelijk geleverde.
5. Green-R klimaatbeheersing is niet verplicht tot verdere
vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd.
6. Reclames geven de wederpartij geen recht op ontbinding van de
overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te
laten, op te schorten dan wel uit te stellen, tenzij er sprake is van
grove nalatigheid of ernstige schuld.

6. Aansprakelijkheid/schade
1 Green-R klimaatbeheersing aanvaardt slechts aansprakelijkheid
voor door de wederpartij geleden schade indien die schade het
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
haar verbintenis of uit onrechtmatige daad en dan slechts voor
zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van Green-R
klimaatbeheersing wordt gedekt.

2. Indien de verzekeraar van Green-R klimaatbeheersing om enige
reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door
verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het
factuurbedrag van de overeenkomst.

3. Green-R klimaatbeheersing is niet verplicht tot verdere
vergoeding van schade en kosten dan in lid 1 en 2 van dit artikel
omschreven, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook,
bedrijfsschade of andere gevolg schade van de wederpartij daarbij
inbegrepen.

4. Green-R klimaatbeheersing is niet aansprakelijk indien de
tekortkoming het gevolg is van overmacht, zoals nader omschreven
in artikel 7 van deze voorwaarden.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Green-R
klimaatbeheersing.

6. Vorderingen tot schadevergoeding dienen onmiddellijk doch
uiterlijk binnen 1 maand na de schade toebrengende gebeurtenis
schriftelijk aan Green-R klimaatbeheersing kenbaar gemaakt te
worden, voor zover mogelijk nauwkeurig gespecificeerd onder
overlegging van relevant bewijsmateriaal, op straffe en verval van het
recht op deze vordering tot schadevergoeding.

7. Alle apparatuur wordt met de grootste zorg gemonteerd, mocht als gevolg van een boring of andere handeling die direct betrekking heeft op het installeren van het door de weder partij bestelde produkt een gevolgschade ontstaan: zoals afbrokkelen stucwerk, beschadigen van een oppervlak, het onbedoeld raken van een leiding of bekabeling kan Green-R klimaatbeheersing hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.

7. Overmacht
1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Green-R
klimaatbeheersing om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving
van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Green-R
klimaatbeheersing kan worden verlangd, gelden als overmacht,
ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Green-R
klimaatbeheersing van de verplichtingen tot nakoming.

2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog,
onrusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale
weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, werkstakingen,
uitsluiting van of gebrek aan personeel, wanprestatie van derden die
door Green-R klimaatbeheersing ten behoeve van de uitvoering van
de overeenkomst werden ingeschakeld, evenals alle belemmeringen,
veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van
de zijde van leveranciers en transporteurs valt ook onder deze
overmacht bepaling.

3. Ingeval van overmacht heeft Green-R klimaatbeheersing het recht
om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden dan wel de overeenkomst zodanig te
wijziging dat uitvoering daarvan weer mogelijk wordt, zonder dat de
wederpartij aanspraak kan maken op schadevergoeding. Indien
Green-R Klimaatbeheersing op het moment van ontbinding al
prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen
deze prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn,
tenzij Green-R klimaatbeheersing schriftelijk aan de wederpartij te
kennen geeft hierop aanspraak te willen maken.

8. Ontbinding/beëindiging
1. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar
verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst dan wel zich
omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft
Green-R klimaatbeheersing het recht de overeenkomst onmiddellijk
tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling
vereist is. In dat geval zal de wederpartij niet gerechtigd
zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is de wederpartij gehouden
om alle schade, kosten en interessen als gevolg van de tussentijdse
ontbinding/beëindiging aan Green-R klimaatbeheersing te vergoeden.
2. Green-R klimaatbeheersing is onder meer gerechtigd de
overeenkomst tussentijds te ontbinden indien de wederpartij in
gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de
overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of
conservatoir of executoriaal beslag gelegd wordt op één of
meerdere vermogensbestanddelen van de wederpartij, of de
wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard, of de wederpartij overlijdt of onder
curatele wordt gesteld, of de wederpartij wordt ontbonden of
geliquideerd, of de wederpartij handelingen verricht of nalaat
waardoor de goede naam van Green-R klimaatbeheersing in ernstige
mate in diskrediet wordt gebracht, of Green-R klimaatbeheersing in
staat van faillissement wordt verklaard, of de wederpartij melding
maakt van betalingsonmacht.

3. Indien Green-R klimaatbeheersing op het moment van ontbinding
al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht,
zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn,
tenzij Green-R klimaatbeheersing schriftelijk aan de wederpartij te
kennen geeft hierop aanspraak te willen maken.

4. Indien er door Green-R klimaatbeheersing een onderhoudscontract is gesloten met een wederpartij, dan dient deze wederpartij uiterlijk 3 maanden voor het einde van het kalender jaar het onderhoudscontract schriftelijk op te zeggen. Indien opzegging van het contract niet tijdig, of schriftelijk wordt uitgevoerd door de wederpartij is Green-R gemachtigd het onderhoud normalerwijs uit te voeren. Wanneer de wederpartij dit onderhoud niet wenst, is Green-R gemachtigd het bedrag overeenkomstig met het contract in rekening te brengen aan de contractant.

9. Prijzen

1.Op alle door Green-R klimaatbeheersing opgegeven prijzen zijn
exclusief omzetbelasting aangegeven en overige van overheidswege opgelegde
heffingen en verhogingen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.  

2. Green-R klimaatbeheersing is zonder voorafgaande toestemming
van de wederpartij gerechtigd extra kosten, welke niet nadrukkelijk
in een overeenkomst zijn opgenomen, aan de wederpartij apart
door te berekenen, indien het maken van deze kosten noodzakelijk
is voor de uitvoering van de overeenkomst. In het voorkomende
geval zal de wederpartij daarvan zo spoedig als mogelijk
schriftelijk in kennis worden gesteld.

3. Green-R klimaatbeheersing is zonder voorafgaande toestemming
van de wederpartij gerechtigd overeengekomen prijzen te verhogen
in geval van ondermeer tussentijdse verhogingen en/of toelagen op
goederenprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling
van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen
welke prijsverhogend werken tengevolge waarvan de kostprijs
wordt verhoogd.

10. Betaling
1. De in het kader van de overeenkomst verschuldigde bedragen
worden door middel van een factuur in rekening gebracht. Betaling
dient te geschieden binnen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum, zijnde
de uiterlijke betalingstermijn, tenzij hiervan met toestemming van
Green-R klimaatbeheersing wordt afgeweken.

2. De wederpartij kan zich niet beroepen op enig recht van korting,
opschorting of inhouding. Compensatie door de wederpartij is
slechts toegestaan indien Green-R klimaatbeheersing de vordering
van de wederpartij schriftelijk heeft erkend.

3. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn
geschied ter voldoening van de opengevallen renten en kosten, en
vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
4. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de wederpartij
van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele
rente verschuldigd van 1 % per maand (cumulatief) over het
verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand
geldt, onverminderd de overige rechten die Green-R
klimaatbeheersing ten opzichte van de wederpartij wegens niet of
niet tijdige betaling geldend kan maken.

5. Green-R klimaatbeheersing is gerechtigd en bevoegd, wanneer
zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 4
van dit artikel, om haar verplichtingen voortvloeiend uit de met de
wederpartij gesloten overeenkomst onverwijld tijdelijk in te trekken
en op te schorten, totdat de wederpartij integraal aan haar
openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan. In dat geval is
de wederpartij gehouden om de schade die Green-R
klimaatbeheersing dientengevolge lijdt te vergoeden.

6. Indien Green-R klimaatbeheersing genoodzaakt is haar vordering
uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere afspraken op
schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van
de wederpartij, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke welke
laatste gefixeerd worden op 15 % van het te vorderen bedrag, met
een minimum van € 500,–, overigens ongeacht en onverminderd het
recht van Green-R klimaatbeheersing om hogere kosten in rekening
te brengen. Daarbij geldt tevens en aanvullend dat wanneer Green-R
klimaatbeheersing in een procedure geheel of gedeeltelijk in het
gelijk wordt gesteld, de wederpartij alsdan gehouden is niet alleen
de geliquideerde proceskosten te voldoen maar alle door Green-R
klimaatbeheersing gemaakte proceskosten, kosten van externe
adviseurs waaronder advocaten en accountants inbegrepen.

7. Bij facturatie op basis van nacalculatie, is de prijs opgebouwd uit arbeid per persoon per uur (hierin opgenomen reistijd van deur tot deur) en de voorrijkosten. Eventuele extra kosten zoals: parkeer gelden, tol, en/of andere gerelateerde kosten, deze worden eveneens doorberekend aan de opdrachtgever.

11. Garantiebepalingen
1. Green-R klimaatbeheersing garandeert dat door haar geleverde
goederen voldoen aan de eisen die bij een normaal en gangbaar
gebruik aan deze goederen mogen worden gesteld, met dien
verstande dat deze garantie slechts geldt wanneer de wederpartij
die zich op deze garantie wenst te beroepen volledig aan haar
verplichtingen ten opzichte van Green-R klimaatbeheersing heeft
voldaan, zoals de verplichte jaarlijkse onderhoud bij koudemiddel dragers.

2. Schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik en opslag evenals
schade als gevolg van het niet naleven van verstrekte onderhoudsadvies gebruiksvoorschriften zijn van iedere garantie uitgesloten.

3. Een door Green-R klimaatbeheersing verstrekte garantie komt te
vervallen wanneer een door Green-R klimaatbeheersing afgeleverd
goed zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming door een
derde is gerepareerd c.q. bewerkt c.q. behandeld.

4. Een door Green-R klimaatbeheersing verstrekte garantie strekt
zich uit over de periode die tussen haar en de wederpartij
schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van een dergelijke
overeenstemming wordt garantie verstrekt voor de maximale duur
van 1 jaar, te rekenen vanaf de dag van levering dan wel aflevering.

5. Een door Green-R klimaatbeheersing verstrekte garantie op een geleverd product, gerekend van de dag van levering is nimmer langer dan de door de fabrikant opgegeven garantie termijn en voorwaarden. Green-R klimaatbeheersing conformeert zich aan deze fabrieksgarantie, echter is eventueel benodigde arbeid tot maximaal 1 jaar volgens de garantievoorwaarden van Green-R klimaatbeheersing opgenomen.  Als de fabrikant arbeid wel vergoed volgens de gestelde fabrieksgarantie, zal dit ten bate komen aan de wederpartij. Garantie overdracht van aanwezige apparatuur bij overdracht van woning en/of vastgoed object, is slechts van toepassing op het geleverde produkt (fabrieksgarantie) en sluit arbeid/voorrijden en nodige materialen volledig uit.

6. De bepalingen in artikel 5 van deze voorwaarden zijn integraal van
toepassing op een door Green-R klimaatbeheersing verstrekte
garantie wat onder meer inhoudt, dat een door Green-R
klimaatbeheersing verstrekte garantie nooit verder kan strekken dan
een billijke schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag van
de geleverde prestatie, hetzij het geleverde goed, indien en voor
zover mogelijk, kosteloos te vervangen na teruglevering van het
aanvankelijk geleverde.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere
overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering
ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de
bevoegde rechter te Alkmaar.

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram